VÄLKOMMEN TILL Ösd ArtBf:s hemsida!Version 8 2004-08-24 (Föregående 2/5-2002)


Länkuppdateringar syns vid anförd länk!

Östersunds Artilleribefälsförening grundades år 1947 och fyllde således 50 år 1997. Föreningen är en del av FBU-rörelsen. FBU betyder "Frivillig Befäls Utbildning" och är del av den frivillga försvarsrörelsen.

FBU uppstod ur Landstormen genom en förändring av organisationen 1942. Landstormen var det gamla lokalförsvaret och de första Landstormsföreningarna, som senare blev Befälsutbildningsföreningar (Bf) uppstod i seklets början som en reaktion mot att staten inte tog sitt ansvar för utbildning av det krigsplacerade landstormsbefälet. Landstormen hade även artilleribatterier i sin lokalförsvarsorganisation.
Ösd ArtBf grundades för att tillgodose utbildningen av fr.a. det värnpliktiga artilleribefälet och föreningen fick från första början en stark koppling till Kungl Norrlands Artilleriregemente, A 4, något som har fortsatt intill dess att A 4 indrogs den 31/12-1997.
Föreningen ingår i "Jämtlands Läns Befälsutbildningsförbund" (Jämtl. L.Bfb) och därigenom i "Centralförbundet för Befälsutbildning" (CFB)


Till uniform m/87 (motsv.) bär Ösd ArtBf:s medlemmar f.d. A 4:s granat på axelklaffen och FBU:s sköld på kragspegeln.
Medelmsavgift:  75 Kr / Kalenderår (för 2001)
Postgirokontono.:  18 13 46 - 8


Lite om Östersunds Artilleribefälsföreninges ungdomsartilleriavdelning No.4 - Ösd ArtBf-UA4
Till föreningen är knuten en ungdomsavdelning, som kallas "Östersunds Artilleribefälsförenings UngdomsArtilleriavdelning No.4" eller förkortat "Ösd ArtBf-UA4".
Traditionen med s.k. U-nummer härstammar från landstormens ungdomsavdelningar. Östersunds Landstormspojkar-U23 (U23 efter numret på Fältjägarna som före 1928 var I 23) avslutade sin verksamhet 1947, då landstormens ungdomsavdelningar lades ner. Intill UA4:s bildande, 1962, fanns det endast hemvärnsungdom.
UA4 fick sin egen styrelse år 1985, vid samma tillfälle organiserades ungdomsavdelningen som "UA4 batteri" indelat i tre troppar om vardera två stycken avdelningar.
Batterichefen benämns "styckemästare" (Sm), troppcheferna "konstaplar (Ks) och avdelningscheferna "lärkonstplar" (Lks). Benämningarna är äldre artillerinamn. Batteriet hade även en batterikvartermästare och en batteriadjutant. F.n. ligger UA4:s verksamhet nere p.g.a. brist på 1.Instruktör.
ÖSTERSUNDS ARTILLERISTEN


Ja, så har vi valt att kalla föreningens tidning för! Det är någonting nytt - ett sätt att göra informationsspridning mer rationell till medlemmarna. Grunden för tidningen har Ni sett förut i tidigare kallelserna. Förhoppningsvis skall detta steg göra det lite mer organiserat. Tidningen är i A 5-format och genom den så kommer vi att slippa sända posten i kuvert, det är i varje fall vår förhoppning. Itidningen återfinner Ni bland annat förbundets och föreningens utbildningsplan i tryckt version.

Välkommen med synpunkter!
Sekr. Mikael Andersson, tillika redaktör

FÖRENINGSSTYRELSENS SAMMANSÄTTNING FÖR VERKSAMHETSÅREN: 2002, 2003, 2004


Ordförande Major Roger Meijer HvSS Vällinge, Södermanland
Sekreterare Major och arkivarie Mikael Andersson Försvarsarkivarie i Z, AC och Y län Östersund
Kassör PA/Kn Anders Olsson Pensionerad Orrviken
Ledamot I: Löjtnant Peter Kardin MHS Ö Optand
Ledamot II: VO/Fk Christian Wangel f.d. ÅD/A4 London, Storbritannien
Ledamot III: Hr Mikael Lindström f.d. A 4 Östersund
Suppleant 1: Fdmä em Jon Cronheden f.d. A 4 Östersund
Suppleant 2: Major Lars-Erik Johansson Pliktverket Rk-N Östersund

FÖRENINGSHANDLINGAR (Nytt 3/2-2001)Nu kan Du ta del av föreningshandlingar. De finns upplagda som pdf-filer, vilka läses med Acrobat reader.

NU FINNS INGA HANDLINGAR UPPLAGDA!

Aktuella övningskallelser, vuxna:

Förbundets verksamhetsplan återfinner Du på dess hemsida, under fbu.se - här får Du en länk direkt dit (respektera föranmälningar). Vill Du kontrollera något kontakta då utbildningsansvarige kapten Johnny Olofsson på Jämtlandsgruppen, G 22 (063-55 70 00 vxl).
Jämtlands läns befälsutbildningsförbunds verksamhetsplan

Ösd ArtBf, c/o M.Andersson, Skolgatan 37B III, SE-831 45 ÖSTERSUND
E-post:mikael.andersson@mbox335.swipnet.seLÄNKAR